Over SchipVast

SchipVast is initiatiefnemer in de Kempen en daarbuiten van nieuwbouwprojecten op de woningmarkt.

Visie
Sinds de bankencrisis is de vraag naar huurwoningen sterk toegenomen en zijn woningcorporaties nog slechts in beperkte staat daar een antwoord op te bieden. Financieringsnormen zijn de laatste jaren fors aangescherpt, waardoor het voor veel mensen lastig wordt om een hypotheek af te sluiten waarmee een koopwoning gefinancierd kan worden. We zien een toename van de woningvraag door de instroom van buitenlandse woningzoekenden (zoals statushouders, expats en arbeidsmigranten) en de groei van het aantal echtscheidingen en alleenstaanden. Ook zien we dat er sprake is van gezinsverdunning, hetgeen leidt tot een afname van de vraag naar grotere (koop)woningen. Daarnaast hebben we te maken met de scheiding van wonen en zorg, hetgeen inhoudt dat de cliënt zelf betaalt voor het wonen en de zorg apart gefinancierd wordt via de regels uit de sociale wetgeving en/of via eigen middelen.

De overheid treedt terug en laat steeds meer over aan de markt. Ondanks dat de lage rendementen op de geldmarkt investeringen in woningbouw aantrekkelijker maken, speelt de markt onvoldoende in op de vraag van de woningmarkt. De woningproductie is achtergebleven en woningcorporaties hebben vandaag de dag een beperkte capaciteit.

Kortom: er zijn tal van economische en demografische verschijnselen die enorme invloed hebben op de woningmarkt, met name in de huursector. SchipVast voorziet in die behoeften van de woningmarkt.

Missie
SchipVast ziet de mogelijkheid om zowel in de Kempen als daarbuiten rendabele nieuwbouwprojecten op de woningmarkt te realiseren met een gematigd rendement en goede toekomstverwachtingen. Wij willen de woningen duurzaam verhuren, maar incidenteel zullen wij ook in de koopsfeer actief zijn. Afhankelijk van de marktvraag en de gemeentelijke volkshuisvestingsprogramma’s realiseert SchipVast zowel huurwoningen met een huur boven als onder de liberalisatiegrens. Wij bieden betaalbare, kwalitatief goede en toekomstbestendige woningen. Waar nodig voldoen deze woningen aan Woonkeur of Woonkeur Plus. Wij gaan goed met onze huurders om, brengen hen periodiek op de hoogte van projecten en de gang van zaken middels een nieuwsbrief en conformeren ons actief aan beleid van gemeenten.

SchipVast streeft ernaar dat al haar huurders prettig kunnen wonen en zich thuis voelen in de door haar gerealiseerde woningen, een plek waar je iedereen positief over hoort praten.

SchipVast is initiator in the Kempen and abroad of real estate development in the housing market.

Vision
Since the banking crisis the demand of rental housing has strongly increased. Housing associations are in limited state to meet this demand. Banks have strict rules on getting a mortgage, making it difficult for many people to close a mortgage for an owner-occupied house. We see an increase in demand for housing due to the inflow of foreign tenants (for example: refugees with a residence permit, expats, migrant workers) and the growing number of divorces and singles. Family sizes dilute, what leads to a decrease in the demand for larger (acquisition) properties. Furthermore, we have to deal with the separation of housing and care, which means that the client pays for housing and care is either financed separately by the rules of social legislation or is financed by (private) equity.

The government is withdrawing and leaves more and more up to the market. Despite the fact that low returns on the financial market makes real estate investments more interesting, the market responses inadequately to the demand of the housing market. Housing production has been falling behind for a long time and housing associations today are limited by capacity.

In short, there are numerous economic and demographic phenomena that have an impact on the housing market, especially in the rental sector. SchipVast responds to this need in the housing market.

Mission
SchipVast sees the possibility to realize profitable building projects on the housing market both in the Kempen as abroad with moderate returns and good future prospects. We want to sublet the houses sustainably, but occasionally we will also be active in the owner-occupier market. Depending on demand and the municipal housing programs, SchipVast realizes both rental housing with rent above and below the rent benefit limit. We offer affordable, qualitative and future-proof housing. Where required, these real estate properties comply with the rules of housing quality labels (Woonkeur or Woonkeur Plus). We treat our tenants well, we periodically inform them via newsletters and we actively conform ourselves to policy of municipalities.

SchipVast strives to ensure that all her tenants can live comfortable and feel at home in their houses, a place with a positive vibe and people talk about.

SchipVast in het nieuws

- The Schippers Group Hapert, 'Hygiëne voor de boer als wereldwijde missie', Eindhovens Dagblad, 13 oktober 2021, lees hier.
- Nieuwstraat Eersel, 'Twintig zorgappartementen aan de Nieuwstraat in Eersel', gemeente Eersel, 26 juli 2021, lees hier.
- Facility Point, 'Een uitstekende uitvalbasis voor de Kempen', Eindhovens Dagblad, 17 juni 2021, lees hier.
- Facility Point, 'Iedereen kiest zijn eigen broodje', Eindhovens Dagblad, 11 juni 2021, lees hier.
- De Specht, 'Feestelijke opening van De Specht', De Kempenaer, 26 mei 2021, lees hier.
- De Specht, 'Bladel heeft er 57 huurwoningen bij', PC55, 30 april 2021, lees hier. 
- The Schippers Group Hapert, 'Slimme combinatie van staal en prefab beton', Stedenbouw.nl, 19 februari 2021, lees hier.
- De Snor, 'Wonen in hartje Bergeijk', De Eyckelbergh, 23 oktober 2020, lees hier.
- De Snor, 'Geen café De Snor meer, maar appartementen', Eindhovens Dagblad, 16 oktober 2020, lees hier.
- De Specht, 'Thuis in Bladel', PC55, 25 september 2020, lees hier.
- Beukenbos Fase II, 'Opnieuw huurwoningen in Bladel', PC55, 5 juni 2020, lees hier.
- Villa Bleijenburgh, 'Van villa naar zorgcomplex', Eindhovens Dagblad, 3 juni 2020, lees hier.
- Villa Bleijenburgh, 'Er is geen betere plek dan dit', PC55, 12 februari 2020, lees hier.
- De Specht, 'Appartementen op komst in Bladel', De Kempenaer, 3 oktober 2019, lees hier.
- De Snor, 'Gat op de plaats van café De Snor in Bergeijk', Eindhovens Dagblad, 2 juli 2019, lees hier.
- SchipVast, 'Stevig fundament neergezet voor de komende jaren', CTAC, 20 augustus 2018, lees hier.
- Villa Bleijenburgh, 'Martien kiest voor de buren', Eindhovens Dagblad, 16 augustus 2018, lees hier.
- Villa Bleijenburgh, 'Grote belangstelling voor woonzorginitiatief Villa Bleijenburgh', PC55, 4 juli 2018, lees hier.
- De Snor, 'Nieuwbouwplan positief ontvangen', De Kempenaer, december 2017, lees hier.

Meer nieuwsberichten over SchipVast? / more news about SchipVast? Klik hier!

Informatie voor huurders

Klein onderhoud
Het onderhoud van uw huurwoning is verdeeld tussen u en de verhuurder. De verhuurder zorgt voor het groot onderhoud. U zorgt zelf voor het klein en dagelijks onderhoud van de gehuurde woonruimte. De wet regelt de onderhoudsverdeling. Is er iets stuk in uw woning? Kijk dan eerst in de tabel van het Besluit Kleine Herstellingen wie voor deze reparatie verantwoordelijk is. Klik hier om naar de tabel te gaan.

Damoclesbeleid
Wilt u weten hoe wij omgaan met het handhavingsbeleid van de Opiumwet, ook wel bekend als het Damoclesbeleid? Het informatieblad kan u openen door hier te klikken.

Wat te doen bij overlast?
Wilt u weten hoe ons beleid is in geval van overlastsituaties? Het informatieblad kan u openen door hier te klikken.

Camerabeveiliging
SchipVast vindt veiligheid in haar appartementengebouwen een belangrijk aspect. Het beheer hebben wij niet uitbesteed aan derden, maar voeren wij zelf uit, zodat we feeling houden met onze gebouwen. Ook hebben wij camerabeveiliging voorzien in ieder complex. Daarnaast zijn wij voorstander van een gezonde mix tussen jong en oud in onze appartementengebouwen. Op die manier vindt er doorgaans gedurende de gehele dag onbewust sociale onderlinge controle plaats.